Вработени

Натка Пачоска – психолог, гешталт, семеен и системски психотерапевт и специјалист по медицинска психологија

Вида Гаврилоска – психолог, семеен и системски психотерапевт и тренер

Светлана Пеншовски – секретар, асистент координатор на проект, професор по македонска книжевност и јужнословенски книжевности со македонски јазик