Цел на психотерапијата

 Психотерапијата има за цел ПРОМЕНА на постоечките состојби на клиентот, преку :

•Повторно воспоставување на некои порано постоечки (а сега нефункционални) нивоа на функционирање и учење на нови функционални релациски обрасци

•Поттикнување на личен раст и развиток на личноста.

•Постигнување на повисок степен на функционалност на личен, професионален, партнерски, семеен и социјален план

•Постигнување на увид во себе

•Развивање на зрело и одговорно однесување

•Развивање на адекватна интерперсонална комуникација

•Намалување на емоционалната напнатост по пат на олеснување на изразување на силни чувства, учење на препознавање, адекватно изразување и контрола и на емоциите, а преку разговор и доживување

•Намалување на посебно болните чувства

•Промена на навиките и неадаптибилното однесување

•Елеминирање на симптомот.